چاپ

تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1395 در ساعت 09:36

  

 

 

 

گفتم آلوده دلم گفت تو را میبخشم  

 

گفتم از تو خجلم گفت تو را می بخشم  

 

....